อนุมัติแล้ว! ใบขับขี่บิ๊กไบค์ คนขี่บิ๊กไบค์ เตรียมตัว!สอบใบขับขี่เฉพาะ

ออกมาแล้ว! สำหรับ ใบขับขี่รถบิ๊กไบค์ หรือ รถมอเตอร์ไซค์ที่มีกำลังเครื่องยนต์ตั้งแต่ 35 กิโลวัตต์ หรือ 47.5 แรงม้า ขึ้นไป หรือมีขนาดกระบอกสูบรวมกันตั้งแต่ 400 ซีซี. ขึ้นไป ต้องสอบ-อบรมใบขับขี่ “บิ๊กไบค์”


ล่าสุด เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ที่แก้ไขเพิ่มเติมจากร่างที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้  รวมทั้งเพิ่มเติมข้อกำหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะขับรถจักรยานยนต์ที่มีกำลังสูง (Big bike) ต้องผ่านการอบรมและทดสอบการขับรถตามที่อธิบดีประกาศกำหนดเป็นการเพิ่มเติม อันจะส่งผลให้สามารถช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน สร้างความปลอดภัยให้ผู้ขับขี่และประชาชนผู้ใช้ถนน มิให้เกิดการบาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน และมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งขณะนี้สถิติการเสียชีวิตด้วยรถจักรยานยนต์นั้นมากถึง 74% หรืออันดับ 9 ของโลกเลยทีเดียวครับ

สำหรับสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง มีทั้งหมด 10 ข้อ ดังนี้
1. ให้ยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ.2548
2. ปรับปรุงเอกสารหลักฐานประกอบคำขอรับใบอนุญาตขับรถ
3. กำหนดเพิ่มเติมให้ใบรับรองแพทย์ที่จะนำมาใช้ประกอบการขอหรือต่อใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลต้องแสดงให้เห็นว่า ผู้ขอนอกจากไม่มีโรคประจำตัวแล้วยังไม่มีสภาวะของโรคที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่า อาจเป็นอันตรายขณะขับรถ
4. กำหนดให้การขอต่อใบอนุญาตขับรถทุกกรณีต้องใช้ใบรับรองแพทย์ โดยใบรับรองแพทย์มีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด แต่หากแพทย์ไม่ได้กำหนดอายุไว้ ให้ใช้ได้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ออกใบรับรองแพทย์
5. เพิ่มเติมอำนาจนายทะเบียนในการสั่งให้ผู้ขอรับหรือขอต่อใบอนุญาตขับรถต้องเข้ารับการตรวจ และนำใบรับรองแพทย์มายืนยันความเหมาะสมในการขับรถเป็นหลักฐานประกอบการดำเนินการ

6. ยกเลิกการใช้บัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชนภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน ภาพถ่ายบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชนและภาพถ่ายหรือสำเนาทะเบียนบ้านเป็นหลักฐานประกอบคำขอรับใบอนุญาตขับรถ
7. เพิ่มเติมให้สามารถนำหลักฐานที่ออกโดยหน่วยงานที่กรมการขนส่งทางบกมอบหมายให้ดำเนินการอบรมมาใช้ประกอบการขอรับใบอนุญาตขับรถได้
8. เพิ่มเติมข้อกำหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะขับรถจักรยานยนต์ที่มีกำลังสูง (Big bike)ต้องผ่านการอบรมและทดสอบการขับรถตามที่อธิบดีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเป็นการเพิ่มเติม
9. กำหนดให้ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถของรถประเภทเดียวกันกับที่ขอรับใบอนุญาตซึ่งรัฐบาลของประเทศอื่นออกให้ต้องยังไม่สิ้นอายุ
10. เพิ่มเติมกรณีผู้ขอเป็นแรงงานต่างด้าวที่มีมติคณะรัฐมนตรีให้อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ ไม่มีสิทธิขอรับใบอนุญาตขับรถชนิดส่วนบุคคล (5 ปี)

จุดสำคัญอยู่ที่ข้อ 8 ครับ คือ เพิ่มเติมข้อกำหนดให้ผู้ประสงค์จะขับขี่รถบิ๊กไบค์ที่มีกำลังสูง ต้องผ่านการอบรมและทดสอบการขับขี่ ตามที่อธิบดีประกาศกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เป็นการเพิ่มเติม ร่างกระทรวงดังกล่าวนั้นจะมีผลบังคับใช้ใน 120 วัน หลังจากที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ครับ โดยมี 2 เรื่องใหม่หลักๆ เพิ่มขึ้นมา นั่นก็คือ
1. การเพิ่มสภาวะโรคที่เสี่ยงต่อการขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์
2. การกำหนดหลักสูตร รวมถึงหลักเกณฑ์การทดสอบบิ๊กไบค์ ความจุตั้งแต่ 400 ซีซี. ขึ้นไป ซึ่งจะแยกออกมาจากใบขับขี่ปกติครับ

ซึ่ง “รถบิ๊กไบค์” ในที่นี้ก็คือ รถมอเตอร์ไซค์ที่มีกำลังเครื่องยนต์ตั้งแต่ 35 กิโลวัตต์ หรือ 47.5 แรงม้า ขึ้นไป หรือมีขนาดกระบอกสูบ รวมกันตั้งแต่ 400 ซีซี. ขึ้นไป นั่นก็หมายความว่า Ninja 400 , Ninja ZX-25R รุ่นใหม่ , Yamaha YZF-R3 จะไม่อยู่ในเกณฑ์ของบิ๊กไบค์ แต่ว่า Honda CBR500R จะอยู่ในเกณฑ์ของบิ๊กไบค์ครับ

นอกจากนี้แล้วยังมีการออกกฎบิ๊กไบค์ห้ามวิ่งแทรกในช่องจราจร เหมือนกับมอเตอร์ไซค์ขนาดเล็ก และบิ๊กไบค์ต้องจอดรอต่อท้ายเหมือนรถยนต์คันอื่นๆ และยังห้ามรถบิ๊กไบค์อย่างเข้มงวดกับการขับขี่เขตเมืองไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง รวมถึงห้ามขึ้นสะพานข้ามแยก อุโมงค์ลัดทางแยก ห้ามเด็ดขาดครับ เพื่อเป็นการควบคุมพฤติกรรมบิ๊กไบค์ และลดจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น จะมีการออกใบบทลงโทษ และการเพิ่มอายุของผู้ขับขี่ เพื่อลดการขับขี่ของผู้อายุน้อย ซึ่งคนที่ขอใบขับขี่รถบิ๊กไบค์นั้นต้องเป็นผู้เคยขับขี่รถมอเตอร์ไซค์มาก่อนในระยะหนึ่ง จึงจะสามารถขอใบขับขี่รถบิ๊กไบค์ได้

อย่างไรก็ตามเราจะมาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ“ใบขับขี่รถบิ๊กไบค์” ว่ามีอะไรเพิ่มเติมอื่นๆอีกหรือไม่ ทางเรา guidebiker.com จะมาอัพเดทข่าวสารให้เพื่อนๆได้ทราบกันอย่างแน่นอนครับ

เรื่องนี้ถูกเขียนใน รถมอเตอร์ไซค์ และติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

1 ตอบกลับไปที่ อนุมัติแล้ว! ใบขับขี่บิ๊กไบค์ คนขี่บิ๊กไบค์ เตรียมตัว!สอบใบขับขี่เฉพาะ

  1. junk services พูดว่า:

    Thank you for sharing your info. I truly appreciate your efforts and I will be waiting for your next post thank you once again.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *